O Centrum

Toruńskie Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro to jednostka budżetowa, której misją jest wspieranie aktywności mieszkańców Torunia zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, realizujących zadania własne gminy oraz w grupach inicjatywnych.

 

przestrzeń

 

 

Zadaniem Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro jest wzmocnienie organizacji pozarządowych, w szczególności młodych i niedysponujących lokalem na prowadzenie swojej działalności statutowej, partnerstw i ich wzajemnej współpracy oraz aktywności społecznej mieszkańców, m.in. poprzez:

 1. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (np. adres, współdzielone miejsce pracy i spotkań, sprzęt techniczny, kontakty, promocja wydarzeń, „know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu);
   
 2. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej wśród osób zaangażowanych w ich działania (szkolenia, działalność edukacyjna, poradnictwo);
   
 3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy wewnątrz sektora obywatelskiego (tworzenie partnerstw, dzielenie się zasobami, wymiana doświadczeń, wspólna realizacja działań);
   
 4. tworzenie warunków do powstawania nowych inicjatyw obywatelskich oraz wzmocnienie potencjału już istniejących poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
   
 5. zastosowanie mechanizmów zachęcających organizacje do angażowania się w działania TCAL, w szczególności do wnoszenia zasobów merytorycznych, organizacyjnych, materialnych (wspólne budowanie potencjału tego miejsca).

 

2.jpg

 

TCAL 2.Piętro jako miejsce spotkań i wydarzeń, wspiera pracę i rozwój organizacji samorządowych oraz tematyki wolontariatu. Koncepcja funkcjonowania jednostki uwzględnia również założenia wypracowane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia kadencji 2015-2016 oraz kadencji 2017-2019.

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich