Oferta Toruńskiego Centrum Aktywności Lokalnej 2.Piętro obejmuje udostępnianie zasobów jednostki i skierowana jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), realizujących zadania własne gminy oraz do grup inicjatywnych.

 

biuro

 

Odbiorcy bezpośredni to toruńskie organizacje pozarządowe działające na rzecz mieszkańców Torunia, tj.:

 

I grupa:

  • młode organizacje, które działają dwa lata lub krócej, w szczególności niedysponujące lokalem na prowadzenie swojej działalności statutowej;
  • organizacje potrzebujące wsparcia w prowadzeniu działań np. ze względu na kryzys kadrowy w organizacji, zawieszenie prowadzenia działań, problemy lokalowe;
  • grupy inicjatywne, które od dnia podpisania porozumienia, w terminie 3 miesięcy uzyskają status zarejestrowanej działalności organizacji pozarządowej.

II grupa: organizacje sprawnie działające, potrzebujące poszerzyć/rozwinąć swoje oddziaływanie lub wzmocnić kompetencje poszczególnych pracowników.

 

Oferta skierowana jest również do odbiorców pośrednich do których nie odnoszą się bezpośrednio cele działania TCAL 2.Piętro (szczegółowy wykaz odbiorców w Regulaminie użytkowania jednostki)

 

4.jpg

 

W ofercie zawarte są takie świadczenia jak:

  1. Udostępnianie adresu na zarejestrowanie siedziby organizacji (możliwość rejestracji organizacji w KRS pod adresem: ul. Konopnickiej 13, 87-100 Toruń).
  2. Udostępnianie pomieszczenia na bieżącą działalność i spotkania (formalne, projektowe), których przedmiotem jest wyłącznie statutowa działalność organizacji należąca do katalogu zadań własnych gminy.
  3. Udostępnianie sprzętu i wyposażenia będącego w dyspozycji TCAL 2.Piętro (np. sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, krzesła, biurka, rzutnik, itp.) do pracy biurowej na miejscu.
  4. Działania edukacyjne i wspierające, m.in. szkolenia, seminaria, warsztaty, spotkania grup wymiany doświadczeń, wizyty studyjne, spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, branżowe.
  5. Wspieranie w sieciowaniu i budowaniu partnerstw.
  6. Promocja postaw obywatelskich, działania na rzecz rozwoju i promocji wolontariatu (np. Toruńska Baza Wolontariatu - tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między NGO, a wolontariuszami, Toruński Bank Umiejętności - nieodpłatna wymiana różnorodnych usług i umiejętności między mieszkańcami miasta).

 

Oferta TCAL

udostępnianie
adresu

udostępnianie
pomieszczeń

udostępnianie sprzętu
i wyposażenia

działania edukacyjne
i wspierające

promocja postaw
obywatelskich